Figuarts ZERO Naruto Shippuden series: Naruto & Sasuke, New BIG Size Official Images

Figuarts ZERO Naruto Shippuden series: Naruto & Sasuke, New BIG Size Official Images

Figuarts ZERO Naruto
Release date: November 2011 – Price: 2,415 Yen
Made of PVC, ABS – Height: 100mm

Figuarts ZERO Sasuke
Release date: November 2011 – Price: 2,415 Yen
Made of PVC, ABS – Height: 140mm
Manufacturer: Bandai